Ruined King: A League of Legends Story | Yone Boss Fight HEROIC DIFFICULTY

Ruined King: A League of Legends Story | Yone Boss Fight HEROIC DIFFICULTY


4107 , 5.00 / #Ruined #King #League #Legends #Story #Yone #Boss #Fight #HEROIC #DIFFICULTY / ruined king a league of
Ruined King: A League of Legends Story | Yone Boss Fight HEROIC DIFFICULTY
0:00 Opening Cutscene
1:32 Boss Fight
4:48 Post-Fight Cutscene

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết